كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) #ص_اميدي

#ص_اميدي
[ شناسنامه ]
سربازان سادهاي بوديم ...... يكشنبه 97/2/23
به کجا ...... يكشنبه 97/2/23
ميترسم ...... دوشنبه 97/2/17
ابوذر دردها ...... يكشنبه 97/2/16
تدبير ...... يكشنبه 97/2/16
قانون را شکستيم ...... يكشنبه 97/2/16
کارتن خوابها ...... يكشنبه 97/2/16
ما همچنان زندهايم ...... شنبه 97/2/15
غصه ها پر ...... پنج شنبه 97/2/13
خسته ...... پنج شنبه 97/2/13
دوستت دارم ...... پنج شنبه 97/2/13
ميخواهم موميايي شوم ...... پنج شنبه 97/2/13
دلتنگ ...... پنج شنبه 97/2/13
خليج فارس ...... پنج شنبه 97/2/13
بخند معصوميت از دست رفته ...... پنج شنبه 97/2/13
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها